Robert Jezierski

Robert Jezierski
Radca prawny

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada doświadczenie nabyte w ramach pracy w międzynarodowych korporacjach finansowych, gdzie zajmował się weryfikacją klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Współpracował z zagranicznymi działami Compliance, regulatorami finansowymi oraz prowadził wewnętrzne szkolenia.

W ramach praktyki kancelaryjnej, zajmuje się obsługą procesową pracodawców przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w sporach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących oskładkowania różnych form zatrudnienia. Opiniuje zagadnienia związane z obowiązkami stron stosunku pracy, wynagrodzeniem pracowniczym czy zwolnieniami grupowymi. Przygotowuje dokumentację związaną z wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pomaga w tworzeniu prawa wewnątrzzakładowego.

Obszary praktyki
Wybrane publikacje
Materiały on-line
Obszary praktyki
  • prawo pracy
  • ochrona danych osobowych
Wybrane publikacje
  1. Przetwarzanie danych osobowych podczas czynności sprawdzających kandydata: background screening, testy psychologiczne, dane o karalności, rekomendacje (w:) D. Dörre-Kolasa (red.)  Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017

Artykuły prasowe:

  1. Zmiany zasad pracy przed monitorem dla kobiet w ciąży (w:) Rzeczpospolita, 2017
  2. Ciężarna przy monitorze wciąż nie dłużej niż 4 godziny (w:) Rzeczpospolita, 2017
Materiały on-line
Menu