Kurs doszkalający na UJ: Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Celem kursu jest zaznajomienie Słuchaczy z podstawowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz  regulacjami krajowymi i ich najnowszą interpretacją.

Cele kursu

Po uzyskaniu niezbędnej podbudowy teoretycznej w trakcie programu Słuchacze będą zaznajamiani z zespołem szczegółowych regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu. Omówione zostaną kluczowe zagadnienia pojawiające się na wszystkich etapach trwania stosunku pracy, począwszy od rekrutacji, przez przetwarzanie „bieżących” danych pracowniczych z uwzględnieniem dopuszczalności i przetwarzania danych pracowników pochodzących z różnego rodzaju systemów monitoringu, a skończywszy na realizacji praw osób których dane dotyczą po ustaniu zatrudnienia.

Tematyka

Tematyka kursu obejmie także kwestie natury czysto praktycznej, takie jak prawidłowe określenie stron w stosunkach powierzenia przetwarzania danych, ocenę prawidłowości umów powierzenia przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wprowadzanych przez RODO, ustanowienie i funkcjonowanie Inspektora Ochrony Danych w organizacji, analizę mechanizmów udzielania certyfikacji oraz sposób procedowania przed krajowym organem nadzorczym w sprawach dotyczących naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Zakładane efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu Słuchacze będą posiadać wiedzę o praktycznych aspektach polskich i europejskich regulacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz dysponować wystarczającym poziomem wiedzy, który pozwoli im z jednej strony dokonywać wstępnej autodiagnozy prawidłowości przetwarzania danych w organizacji a z drugiej dawać możliwość kontynuowania procesu dokształcania w wybranym przez siebie specjalistycznym elemencie sektorowym z zakresu ochrony danych osobowych.

Szczegóły

Koszt kursu wynosi 2000 zł.

Program kursu zakłada jeden semestr nauki w trybie niestacjonarnym. Harmonogram.

Łączna liczba godzin:78 godzin (godzina=45 min.)

Łączna liczba punktów ECTS: 40 punktów ECTS

Dokument potwierdzający ukończenie kursu: świadectwo ukończenia kursu dokształcającego

Wykładowcy:

dr Maciej Kawecki

dr Marlena Sakowska-Baryła

mec. Magdalena Czaplińska

mec. Tomasz Osiej

dr Michał Czarnecki

dr Damian Tokarczyk

dr Marcin Wujczyk

dr Dominika Dörre-Kolasa

Menu