Przypominamy, że pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia 2022 roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, mają obowiązek przekazać pracownikom do 31 stycznia 2022 r. informację w sprawie nietworzenia ZFŚS i niewypłacania świadczenia urlopowego w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. poprzez wiadomość e-mail skierowaną do wszystkich pracowników, sieć Intranet czy wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej). Informacja ta powinna być poprzedzona formalną decyzją pracodawcy (np. w formie obwieszczenia lub uchwały). Należy pamiętać, że taka informacja wiąże tylko na dany rok.