Już od 1 stycznia 2021 r. obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej regulującego materię określenia wzorów formularzy ZUS, w tym także wzór zgłoszenia umowy o dzieło (https://legislacja.gov.pl/projekt/12340507/katalog/12740180#12740180). Projekt zakłada zastąpienie poprzednio obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2018 r.

Nowe przepisy mają dostosować druki do zmian wynikających z obowiązującego prawa. Zgodnie ze zmianami wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie obowiązana informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Nowododana deklaracja dotycząca zgłoszenia umowy o dzieło ma stanowić załącznik nr 24 do projektowanego rozporządzenia. W założeniu wzór ma umożliwić płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych, w tym prawidłowe zgłaszanie do ubezpieczeń oraz rozliczenie składek w zakresie umów o dzieło.

Pewną wątpliwość może stanowić jedna z pozycji do uzupełnienia zawartych w formularzu RUD, określona jako „Liczba zawartych umów o dzieło”. Nie jest jasną intencja autorów projektu, tj. czy chodzić ma jedynie o liczbę umów w związku z którymi dochodzi do obowiązku ich zaraportowania czy też o wszystkie dotychczas zawarte między stronami umowy tego rodzaj – lub wyłącznie umowy które zostały zawarte po dniu 01.01.2021 r. Wydaje się, że przyjęcie drugiej interpretacji wykraczałoby poza delegację ustawową do wydania przepisów rozporządzenia. Wątpliwość ta nie została jeszcze jednak oficjalnie wyjaśniona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ani ZUS.

Dokument ubezpieczeniowy RUD ma jednak przede wszystkim pomóc ZUS-owi w prowadzeniu ewidencji zawieranych umów o dzieło których dotyczy obowiązek informacyjny. Będzie to równocześnie narzędzie ułatwiające ZUS-owi weryfikowanie istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.