Kiedy należy nosić maseczki w zakładzie pracy?

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje w Polsce nakaz zasłaniania ust i nosa. Przepisy regulujące ten obowiązek były kilkukrotnie zmieniane. Obecnie szczegółowe regulacje dotyczące miejsc, w których należy przestrzegać powyższego obowiązku, zawarte są w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 697).

Odstępstwa od obowiązku noszenia maseczek w zakładzie pracy

Zgodnie z § 18 tego rozporządzenia, noszenie maseczek lub zakrywanie ust i nosa za pomocą odzieży lub jej części, przyłbicy czy kasku obowiązuje m.in. w miejscach ogólnodostępnych, wśród których wymienione są zakłady pracy. Powyższa zasada ulega jednak pewnym wyjątkom. Jeżeli osoba wykonuje w zakładzie pracy czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe nie musi nosić maseczki. Zwolnienie nie dotyczy jednak osób, które wykonują czynności zawodowe obejmujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów (w czasie wykonywania tych czynności).

Warto podkreślić, że ustawodawca objął nakazem nie tylko pracowników, ale wszystkie osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe. Będą to zleceniobiorcy, samozatrudnieni i inne osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dodatkowo, należy zwrócić uwagę, że istnieje obowiązek noszenia maseczek przez inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy np. interesantów, klientów czy kontrahentów.

Czy pracodawca musi zapewnić maseczki?

Z przepisów rozporządzenia nie wynika jednoznacznie, że pracodawcy muszą zapewnić maseczki zatrudnionym wykonującym bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów. Przypomnijmy, że zakład pracy ma od dnia 2 kwietnia 2020 r. obowiązek zapewnić zatrudnionym – niezależnie od podstawy zatrudnienia – rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Wydaje się jednak, że obowiązek udostępnienia maseczek dla pracowników wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów wynika z obowiązku dopełnienia przez pracodawcę innych spoczywających na nim powinności. Będzie to przede wszystkim konieczność zapewnienia pracownikom możliwości wykonywania obowiązków pracowniczych oraz dbania o bezpieczeństwo i higienę pracy (art. 94 ust. 4 oraz 207 kodeksu pracy).

Decyzja wewnętrzna o obowiązku noszenia maseczek

Nie ma przeszkód, aby pracodawca wprowadził obowiązek noszenia maseczek przez wszystkich zatrudnionych przebywających na terenie zakładu pracy. Powinien to uczynić w formie zarządzenia ogłoszonego w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. Jako podstawę prawną do takiego polecenia można wskazać art. 207 kodeksu pracy.