Koronawirus – nowe uprawnienia dla pracodawców i administracji

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy związanej z tzw. koronawirusem (ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2, Sejm wskazał na konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Nowa regulacja obejmuje w szczególności:

1. możliwość polecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania, przez oznaczony czas, pracy określonej w umowie o pracę, poza stałym miejscem jej wykonywania (praca zdalna). Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do prawa do tej pory nieregulowane ściśle pojęcie tzw. homeworkingu;

2. nowe uprawnienie dla Prezesa Rady Ministrów, który na wniosek wojewody, będzie mógł wydawać polecenia osobom prawnym, tzw. ułomnym osobom prawnym, przedsiębiorcom (w szczególności: pracodawcom). Polecenia te będą wydawane w formie decyzji administracyjnej, podlegającej natychmiastowemu wykonaniu i nie będą wymagały wymaganego uzasadnienia. Wykonywanie zadań ma następować na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą i wojewodą. W przypadku odmowy zawarcia umowy, zadania będą wykonywane na podstawie decyzji. Przygotowania do realizacji wskazanych zadań mają być finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. Wydawanie poleceń będzie również możliwe ustnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3. przedsiębiorca, w tym pracodawca, może otrzymać również decyzję nakładającą określone obowiązki od Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich zakres może obejmować podjęcie określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądanie informacji w tym zakresie. W trakcie realizacji zadań, podmioty na które nałożono obowiązek, będą musiały stosować się do zaleceń i wytycznych określających sposób postępowania. Do powyższych decyzji również będzie miała zastosowanie procedura administracyjna, ale z licznymi obostrzeniami np. zmodyfikowano termin na wniesienie odwołania od decyzji do 2 dni.

Jeżeli Sejm uchwali ustawę, ustawa ta wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących powyższych kwestii – zachęcamy do kontaktu z Kancelarią!