Książki

Książki

Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.), Warszawa – dotychczas 5 wydań

ARKADIUSZ SOBCZYK

Komentarz do Kodeksu pracy pod red. prof. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka koncentruje się na rozwiązaniu praktycznych dylematów towarzyszącym pracodawcom w Polsce. Wskazuje na dopuszczalność konkretnych rozwiązań i udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych (…)

Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020

ARKADIUSZ SOBCZYK, ALINA GIŻEJOWSKA, PAWEŁ KORUS, JANUSZ ZAGROBELNY, WOJCIECH BRZOSTOWSKI, KAMILA KOPEĆ, GABRIELA SYKAŁA

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych, a zarazem stwarzających najwięcej wątpliwości interpretacyjnych, uregulowań tzw. tarcz antykryzysowych w zakresie prawa pracy.

RODO – rozproszona władza publiczna, Kraków 2020

ARKADIUSZ SOBCZYK

RODO jako akt prawa administracyjnego? Zdaniem prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka rozporządzenie to reguluje materię wykonywania władzy publicznej uzupełnioną o towarzyszące jej zadania publiczne o charakterze niewładczym. Swą myśl rozwija w najnowszej publikacji. Książkę można zamówić na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna, Kraków 2018

ARKADIUSZ SOBCZYK

Podmiotowość pracy i towarowość usług. Analiza prawna to pierwsza w literaturze polskiego prawa pracy próba prawniczej monograficznej analizy promowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz społeczną naukę Kościoła tezy, iż praca nie jest towarem. Przełożenie powyższych poglądów na prawo prowadzi do wniosku, że praca zarobkowa może być wykonywana wyłącznie w formie zatrudnienia pracowniczego lub samozatrudnienia. Tym samym nie istnieje zatrudnienie na podstawie tale zwanych umów prawa cywilnego. Odmienna wykładnia stosowana w prawe polskim, jak również niektóre z przepisów dopuszczających tak zwane zatrudnienie cywilne naruszają prawa człowieka. Źródłem tej wykładni jest brak rozróżnienia między pracą a świadczeniem usług.

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami, Warszawa 2018

ARKADIUSZ SOBCZYK, EWA KAVANAGH, PAWEŁ KORUS, ROBERT JEZIERSKI, DOMINIKA BUCH, KAMILA KOPEĆ, PIOTR STRUMIŃSKI

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Ochrony danych osobowych 2016/679 (w skrócie RODO) oraz przepisów krajowych.

Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia, Warszawa 2017

ARKADIUSZ SOBCZYK, ALINA GIŻEJOWSKA, PAWEŁ KORUS

Monografia stanowi pierwsze na rynku wydawniczym kompleksowe omówienie ostatnich nowelizacji przepisów dotyczących terminowych umów o pracę zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym.

Państwo zakładów pracy, Warszawa 2017

ARKADIUSZ SOBCZYK

Publikacja jest pierwszą w Polsce kompleksową analizą prawną relacji pracowniczych, która jako punkt wyjścia przyjęła koncepcję wspólnoty zakładowej. Powyższy punkt widzenia ukazuje prawo pracy jako prawo publiczne, sytuując pracodawcę jako podmiot administrujący. Tym samym pracodawca jawi się jako byt odrębny od przedsiębiorcy. O ile ten pierwszy zajmuje się polityką społeczną, o tyle ten drugi ponosi związane z tym koszty.

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna, K.W. Baran (red.), Warszawa 2017

ARKADIUSZ SOBCZYK

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy.

Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, L. Bosek, M. Safian (red.) Warszawa 2016

ARKADIUSZ SOBCZYK, DOMINIKA BUCH, JANUSZ ZAGROBELNY

Komentarz obejmuje kompleksowe omówienie wszystkich przepisów oraz Preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. i pozwala na dokładne zapoznanie się z wykładnią przepisów ustawy zasadniczej dokonanej z uwzględnieniem licznie powoływanego orzecznictwa sądów. Stanowi zatem niezbędne narzędzie dla rozstrzygania problemów konstytucyjności pojawiających się w praktyce prawniczej.

Wolność pracy i władza, Warszawa 2015

ARKADIUSZ SOBCZYK

„Krytyka dominującej w nauce prawa pracy koncepcji umowy o pracę i wolności pracy jest przeprowadzana z perspektywy nieliberalnej, w tym zwłaszcza komunitarystycznej. Porzucenie narracji liberalnej na rzecz narracji wspólnotowej prowadzi Autora do niezwykle interesujących i poddających się naukowej weryfi kacji tez i uogólnień. (…) Narracja komunitarystyczna służy jednak nie tyle krytyce podejścia liberalnego w prawie pracy (…), lecz jest postawą badawczą, która umożliwia wydobycie z materiału normatywnego całkowicie nowych treści i tendencji, niedostrzeganych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach naukowych z zakresu prawa pracy. (…) Opublikowanie recenzowanej monografi i uważam nie tylko za uzasadnione, ale i konieczne”.

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka, Warszawa 2013

ARKADIUSZ SOBCZYK

Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Książka podejmuje próbę analizy podstawowych instytucji prawa pracy, poszukując ich wyjaśnienia na tle katalogu praw i wolności człowieka. W tym także praw pracodawcy oraz praw osób wykonujących pracę, a niebędących pracownikami. Przeprowadzone tu rozważania są kontynuacją założeń przyjętych w pierwszym tomie.

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom I. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013

ARKADIUSZ SOBCZYK

Pierwszy tom monografii podejmuje próbę wyjaśnienia aksjologii prawa pracy. Czyni to przede wszystkim z perspektywy praw człowieka. Kluczem do analizy jest poszukiwanie podstawy do konstytucyjnego uzasadnienia licznie występujących w prawie pracy świadczeń i obowiązków niewzajemnych. Równocześnie książka podejmuje próbę redefinicji zakresu tzw. funkcji ochronnej prawa pracy.

Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010

ARKADIUSZ SOBCZYK (RED. NAUK.)

Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009

ARKADIUSZ SOBCZYK

Książka omawia problematykę telepracy w polskim systemie prawa, wskazując na problemy prawne, jakie mogą wystąpić w praktyce jej stosowania. Autor wymienia ustawowe obowiązki pracodawcy chcącego stosować telepracę, wskazując na ryzyka prawne związane z prawami i obowiązkami telepracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, Warszawa 2005

ARKADIUSZ SOBCZYK

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, to narzędzie stosowane w dużych oraz w mniejszych zakładach pracy. W opracowaniu autor poddaje tę kwestię wyczerpującej analizie. Pod uwagę brane są wszystkie aspekty bezpośrednio z związane z procesem, w tym procedura konsultacyjna, (…)