Materiały on-line – Dane osobowe

Dane osobowe

Ukryty monitoring wizyjny – wyrok ETPC a konieczność dostosowania polskiego porządku prawnego

W dniu 17 października 2019 r. w sprawie López Ribalda i inni v. Hiszpania zapadło przełomowe orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który uznał, że podejrzenie poważnych nadużyć w wykonywaniu obowiązków przez pracowników jest wystarczającym uzasadnieniem do zastosowania ukrytego monitoringu wizyjnego wybranych przestrzeni zakładu pracy w proporcjonalnym zakresie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych a kary umowne

„Problematyka RODO jest źródłem licznych wątpliwości. Powyższe wynika nie tylko z tego, że jest to akt nowy, ale także z tego, że chyba zbyt mało mieliśmy przemyśleń na temat prawa ochrony danych osobowych w przeszłości. RODO nie odbiega bowiem swym charakterem od przepisów poprzednio obowiązujących, choć niewątpliwie odbiega zakresem regulacji. ” – Arkadiusz Sobczyk

ZOBACZ WIĘCEJ

Czy żądanie podania przez kandydata danych o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia obejmuje także okresy tzw. „zatrudnienia” cywilnoprawnego?

Zgodnie z przepisami zmienionymi majową nowelizacją kodeksu pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie między innymi podania danych osobowych obejmujących przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Czy pracodawca jest uprawniony do żądania podania danych wykraczających poza zatrudnienie w ramach stosunku pracy?

ZOBACZ WIĘCEJ

Oświadczenie pracownika a udokumentowanie danych osobowych

Kodeks pracy wskazuje, że udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia pracownika lub kandydata do pracy, a pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Czy zatem przepisy te oznaczają, iż pracodawca nie może przetwarzać danych osobowych zawartych w kopiach dostarczanych mu dokumentów i zawsze powinien ograniczyć się jedynie do oświadczenia?

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiany: monitoring wizyjny

Z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która dokonuje również nowelizacji w przepisach Kodeksu pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

RODO: rekrutacja anonimowa

Nadchodząca reforma prawa ochrony danych osobowych, a dokładniej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO), która wejdzie w życie już 25 maja 2018 r. wymusza wiele zmian, w tym m.in. takie, które wpłyną na proces przeprowadzania rekrutacji. 

ZOBACZ WIĘCEJ