Orzeczenia

Orzeczenia

Nie zawsze działalność na rzecz innej firmy to oczywisty powód zwolnienia

„Dla każdego pracodawcy nie ulega wątpliwości, że nie leży w jego interesie to, aby w czasie trwania stosunku pracy pracownik prowadził wobec niego taką działalność w jakikolwiek sposób. Ta oczywistość nie wynika jednak wprost z przepisów, ponieważ nie wyrażono w nich wprost zakazu prowadzenia takiej działalności przez pracownika. Zresztą przepisy nie precyzują co należy rozumieć przez taką działalność. Natomiast w orzecznictwie podkreśla się, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej można wywodzić z pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy określonego w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy.”

ZOBACZ WIĘCEJ

Wynagrodzenie za pracę w wyroku SN

Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wskazuje na istnienie dwustronnej relacji pomiędzy stronami umowy o pracę. Na jej mocy pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem…

ZOBACZ WIĘCEJ