PIP skontroluje wdrożenie obowiązków związanych z PPK

Zgodnie z przyjętą w dniu 11 września br. nowelizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od połowy listopada rozpoczęły się planowane przez PIP kontrole w zakresie wywiązywania się pracodawców z obowiązków wynikających z ustawy o PPK. Niezależnie od kontroli planowych, Inspekcja sprawdzi również skargi dotyczące PPK.

Przedmiotem kontroli będzie przede wszystkim terminowość zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz dokonywania wpłat na ten cel. Naruszenie ww. obowiązków skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie, a grzywna może wynieść nawet 1 000 000 zł.  PIP będzie także uczestniczył w postępowaniach wykroczeniowych, o których mowa w art. 106 i 107 ustawy o PPK – Inspekcja będzie mogła w ramach własnych uprawnień nałożyć grzywnę do 2000 zł lub skierować sprawę do sądu.

Przypominamy, że podmioty objęte obowiązkiem przystąpienia do PPK od 1 stycznia 2020 r. (zatrudniające  co najmniej 50 osób) na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 24 kwietnia 2020 roku, zaś na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 11 maja 2020 roku.

Rekomendujemy zatem zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z PPK, w szczególności tych, za które grozi odpowiedzialność wykroczeniowa.