Tarcza 2.0 – najważniejsze zmiany z perspektywy pracodawców

W piątek późnym wieczorem (17 kwietnia 2020 r.)Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. tarczę 2.0Ustawa weszła w życie w sobotę (18 kwietnia 2020 r.) poza kilkoma wyjątkami. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie prawa pracy ujęte w tarczy 2.0:
 


[1]. Nowe brzmienie art. 15g poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania o:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, organizacje non-profit działające w formie spółki z o.o. i spółki akcyjnej) ,
  • państwowe osoby prawne.

Ważną zmianą jest również nowa treść ustępu 8, zgodnie z którym przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, (a nie – dokładnie o 20%) oraz nowa treść ustępu 16, zgodnie z którym świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku (a nie od dnia złożenia wniosku).

Ponadto, ograniczono zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom objętym dofinansowaniem po okresie otrzymywania świadczeń poprzez umieszczenie w art. 15g ust. 17 wyjątku dot. stosowania art. 13 ust. 2  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 2013 roku. Obecnie zakaz zwalniania z przyczyn niedotyczących pracowników dotyczy już tylko samego okresu pobierania dofinansowania.
 


[2]. Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt a i b powyżej,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

[3]. Przedłużenie ważności okresowych szkoleń BHP. W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego przypada w w okresie stanu epidemii lub 30 dni po dniu jego odwołania, termin przeprowadzenia tego szkolenia ulega przedłużeniu do 60 dnia od dnia odwołania stanu epidemii (art. 12e).


[4]. Rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zwolnienia z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.  o grono pracodawców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych(aktualnie –  mniej niż 10 ubezpieczonych) – przy czym zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.


[5]. Doprecyzowano dalsze przepisy przedłużające legalność pobytu cudzoziemców w okresie epidemii – prawo legalnego przebywania na terenie Polski przedłużono do 30 dnia następującego po odwołaniu stanu epidemii.