Upływa termin na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już 13 kwietnia upływa termin na zgłoszenie przez spółki handlowe danych osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, czyli beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pozostało niewiele czasu na dokonanie zgłoszenia.

Obowiązek wynikający z ustawy

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są wszystkie spółki handlowe: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Podmioty te mają obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie AML i dokonania zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia Rejestru, tj. do 13.kwietnia 2020 roku. Nowe spółki będą obowiązane dokonać tego w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki za pośrednictwem systemu elektronicznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Kary pieniężne za niedokonanie zgłoszenia

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego, zwłaszcza w mocno złożonych strukturach, może okazać się problematyczne ze względu na budzące wątpliwości regulacje ustawy AML. Za niedokonanie zgłoszenia w terminie przewidziano karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, rekomendujemy zatem wnikliwą analizę przepisów i niezwlekanie z uzupełnieniem informacji.

Uruchomienie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie Centralnego Rejestru stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Celem utworzenia Rejestru jest stworzenie systemu zawierającego informacje o osobach, które mają realną kontrolę nad spółkami. Rejestr jest jawny, a informacje w nim zawarte będą udostępniane wnioskodawcom nieodpłatnie.