Uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 roku na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML) został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Celem utworzenia Rejestru jest stworzenie systemu zawierającego informacje o osobach, które mają realną kontrolę nad spółkami. Rejestr jest jawny, a informacje w nim zawarte będą udostępniane wnioskodawcom nieodpłatnie.

Obowiązek wynikający z ustawy

Zgodnie z ustawą do o zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji obowiązane są wszystkie spółki handlowe: spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych. Podmioty te mają obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie AML i dokonania zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia uruchomienia Rejestru, tj. do 13.kwietnia 2020 roku. Nowe spółki będą obowiązane dokonać tego w terminie 7 dni od wpisu do KRS. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki za pośrednictwem systemu elektronicznego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Kary pieniężne za niedokonanie zgłoszenia

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego, zwłaszcza w mocno złożonych strukturach, może okazać się problematyczne ze względu na budzące wątpliwości regulacje ustawy AML. Za niedokonanie zgłoszenia w terminie przewidziano karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł, rekomendujemy zatem wnikliwą analizę przepisów i niezwlekanie z uzupełnieniem informacji.