Ustawodawca zadecydował o pracy podczas izolacji

W ostatnich tygodniach źródłem wątpliwości była kwestia dopuszczalności pracy zdalnej podczas odbywania kwarantanny czy izolacji domowej. Pod znakiem zapytania stała zwłaszcza praca w czasie izolacji, w związku z tym że nakładana jest ona na osoby chore na COVID-19. Obecnie nie ma już wątpliwości w tej kwestii – powyższe kwestie doczekały się jasnych regulacji prawnych.

W ostatnich dniach weszły w życie dwie ustawy zmieniające tzw. tarczę antykryzysową – mocą tych ustaw dodano odpowiednio art. 4h dotyczący pracy podczas kwarantanny (ustawa z dnia 28.10.2020 r.) i 4ha dotyczący pracy podczas izolacji (ustawa z dnia 27.11.2020 r.).

Art.4h.1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art.3 ust. 3–8.

2. W przypadku świadczenia pracy w trakcie  kwarantanny,  o której mowa  w ust.1, nie przysługuje wynagrodzenie,  o którym mowa w art. 92  ustawy z dnia  26 czerwca  1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Art.4ha. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie  i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art.3 ust. 3–8.

2.W przypadku  świadczenia  pracy  w trakcie  izolacji  w warunkach  domowych,  o której  mowa  w ust. 1,  nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92  ustawy  z dnia  26 czerwca  1974r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Art.4hb. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie  kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje  wynagrodzenie,  o którym mowa w art. 92  ustawy  z dnia  26czerwca  1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

Poniżej zamieszczamy linki do ww. ustaw:

ustawa z dnia 28.10.2020 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2112

ustawa z dnia 27.11.2020 r. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2157

Zwracamy uwagę, że praca w powyższych warunkach wymaga dwustronnej zgody – pracodawcy, wskazanego wprost w przepisie, oraz pracownika, który w tym okresie „może” wykonywać pracę.  W razie wątpliwości co do powyższych regulacji, w tym przygotowania dokumentów zgód dot. wyżej wskazanej pracy – zachęcamy do kontaktu z kancelarią!

[Stan prawny na dzień 9.12.2020 r.}