Zmiany w prawie pracy w 2023 r.

Nowelizacja kodeksu pracy (praca zdalna i kontrola trzeźwości)

Do najważniejszych zmian w 2023 r. należy zaliczyć nowelizację kodeksu pracy dotyczącą pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości. Projekt ustawy nowelizującej został już przegłosowany przez Sejm i rozpatrzony przez Senat, do której wprowadzono 4 poprawki, które większość parlamentarna prawdopodobnie odrzuci (wydłużenie vacatio legis do 3 miesięcy, zwiększenie ilości dni pracy zdalnej okazjonalnej do 30 dni, zwiększenie wieku dziecka uprawniającego do „pracy zdalnej na żądanie” z 4 do 10 lat, oraz poszerzenie uprawnień os. niepełnosprawnych) . Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nimi w dniach 11-13 stycznia 2022 r. Takie przypuszczenia prowadzą do wniosku, że:

  • przepisy dotyczącego pracy zdalnej wejdą w życie w II połowie marca 2023 r. (2 miesięczne vacatio legis),
  • przepisy dotyczące kontroli trzeźwości i badań profilaktycznych wejdą w życie w I połowie lutego 2023 r. (14 dniowe vacatio legis).

Nowe zasady dotyczące pracy zdalnej będą wymagały odpowiedniego wdrożenia i uregulowania w przepisach wewnątrzzakładowych (najczęściej w Regulaminie Pracy Zdalnej).

Jeżeli chodzi o wątek drugi dotyczący kontroli trzeźwości należy wskazać, że zgodnie z art. 22 [1c] § 10 kodeksu pracy po nowelizacji – wprowadzenie kontroli trzeźwości, określenie  grupy lub grup pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposobu przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaju urządzeń wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w regulaminie pracy (jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia). W związku z powyższym pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, którą należy uregulować w regulaminie pracy.

Minimalne wynagrodzenie

W 2023 roku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej zmieni się dwukrotnie z uwagi na wysoki prognozowany wskaźnik inflacji.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

  • od 1 stycznia 2023 r. 3 490 zł,
  • od 1 lipca 2023 r. 3 600 zł.

Minimalna stawka godzinowa wyniesie:

  • od 1 stycznia 2023 r. 22,80 zł,
  • od 1 lipca 2023 r. 23,50 zł.

Podwyżka diet oraz limitów za noclegi w podróży służbowej

Od dnia 1 stycznia 2023 r. dieta w przypadku podróży krajowej zostanie podniesiona z 38 zł do 45 zł. Wysokość diety na podróże służbowe wpływa również na inne świadczenia:

  • ryczał na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie po podwyżce 9 zł – obecnie wynosi 7,60 zł;
  • ryczał za nocleg wynosić będzie 67,50 zł po podwyżce – obecnie wynosi 57 zł;
  • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, maksymalnie do kwoty 900 zł – obecnie wynosi maksymalnie 760 zł.

Od dnia 29 listopada 2022 r. zmienił się załącznik do rozporządzenia określający wysokość diet w podróży zagranicznej w poszczególnych państwach (tzw. ryczałty na wyjazdach zagranicznych).

PPK

W 2023 r. pracodawcy będą musieli ponownie odprowadzać wpłaty na PPK za tych zatrudnionych, którzy wcześniej zrezygnowali z odprowadzania wpłat. W przyszłym roku przypada bowiem pierwszy automatyczny zapis do PPK (pracodawca jest obowiązany ponawiać autozapis co 4 lata). W związku z powyższym do 28 lutego 2023 r. pracodawca ma obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również ostatni dzień obowiązywania złożonej wcześniej deklaracji o rezygnacji. Oczywiście osoby zatrudnione będą mogły złożyć ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (najwcześniej 1 marca 2023 r).

Rozliczanie wynagrodzeń

Od początku 2023 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom. Te wnioski i oświadczenia mają wpływ na rozliczenie zaliczki na podatek, a tym samym na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Podatnicy będą mogli m.in. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek aż trzem płatnikom. Podatnicy będą mogli również w pewnych sytuacjach zrezygnować z naliczania zaliczek na podatek. Od 2023 r. roku obowiązuje nowy PIT-2, który będzie służył do wskazania przez podatnika z jakich zwolnień lub ulg podatkowych będzie korzystał.