W dniu 19 czerwca 2020 r. został skierowany do I czytania rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Projekt dostępny jest na stronie Sejmowej pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=430.

Prace nad zmianą ustawy podyktowane są koniecznością wdrożenia Dyrektywy 2018/957 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin transpozycji mija w dniu 30 lipca 2020 r.

Główne zmiany

  • zmiana definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP oraz pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP – poprzez rozszerzenie definicji o agencje pośrednictwa pracy oraz uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP;
  • modyfikacja minimalnych warunków zatrudnienia poprzez zmianę katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP. Zamiast obowiązującego obecnie minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawca musi zapewnić takiemu pracownikowi prawo do wynagrodzenia za pracę obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Dodatkowo, zgodnie z projektem, pracownikowi delegowanemu należy pokryć koszty związane z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP;
  • wprowadzenie 12-miesięcznego okresu gwarancji stosowania minimalnych warunków zatrudnienia;
  • wprowadzenie zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników – w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania;
  • wprowadzenie zasady sumowania okresów delegowania pracowników wykonujących to samo zadanie w tym samym miejscu;
  • wprowadzenie możliwości złożenia umotywowanego powiadomienia, w przypadku delegowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, nieprzekraczający jednak 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi;
  • rozszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych PIP (m. in. o weryfikację spełnienia przez pracodawcę delegującego wymogu złożenia oświadczenia o delegowaniu);

Projekt ustawy przewiduje także zmiany innych ustaw, a także uwzględnia postulaty zgłaszane przez Państwową Inspekcję Pracy, m.in. poprzez zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, która ma na celu umożliwienie organom PIP pozyskiwanie od organów skarbowych informacji niezbędnych do realizacji nowych zadań nałożonych na PIP.

{stan prawny: 29.06.2020 r.}