Możliwe, że już w następnym roku zatrudnianie cudzoziemców odbywać się będzie na nowych zasadach. Do Sejmu trafił bowiem projekt zmian przepisów dotyczących legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców (Druk 1681 – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=1C05778362C81D96C125877A00441271).

Projekt dotyczy usprawnienia postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, proponowane zmiany uzasadnione są obserwowanym w ostatnich latach wzrostem ogólnej liczby wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, co przekłada się na coraz dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie tych spraw. Intencją projektodawcy jest optymalizacja procedur, dążenie do skrócenia długości trwania postępowań w ww. sprawach.

Główne założenia projektu to:
  1. wprowadzenie zmian dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, polegających na (1) wydłużeniu do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń; (2) likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń; (3) uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia;
  2. uproszczenia dotyczące udzielania cudzoziemcom tzw. zezwoleń jednolitych, w szczególności poprzez poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia i wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających jego uzyskanie;;
  3. skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej,
  4. wprowadzenie szczególnych 60-dniowych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji.

Projekt zakłada, iż ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Propozycję nowych przepisów komentuje radca prawny Kamila Kopeć – lider ds. cudzoziemców w Kancelarii:

Chociaż na ten moment trudno jest ocenić jaki będzie finalny kształt ustawy i kiedy dokładnie wejdzie ona w życie, to każdą zmianę przepisów ułatwiającą zatrudnianie cudzoziemców należy ocenić pozytywnie. Zmiana jest bowiem konieczna. W obecnym stanie prawnym, przy ogromniej i wciąż rosnącej liczbie wniosków składanych przez cudzoziemców i pracodawców, terminy rozpatrzenia tychże wniosków potrafią trwać nawet dłużej niż rok. A zapotrzebowanie na pracowników z zagranicy nie maleje. Polecam zatem obserwować na bieżąco prace nad ustawą. Miejmy nadzieje, że nie będą one trwały zbyt długo.