Tarcza 2.0: Jakie zmiany w prawie pracy?

Uprzejmie informujemy, że według dostępnych publicznie informacji, po wejściu w życie Tarczy Antykryzysowej rząd podjął decyzję o konieczności wdrożenia nowych rozwiązań oraz dokonania modyfikacji części przyjętych rozwiązań. W związku z tym Rząd przygotował projekt zmian określany jako Tarcza 2.0.

W oparciu o przegląd ostatniego dostępnego projektu, nasza Kancelaria zebrała poniżej najważniejsze projektowane zmiany w zakresie prawa pracy:


[1]. Nowe brzmienie art. 15g poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą skorzystać z dofinansowania o:

  • organizacje pozarządowe,
  • podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (osoby kościelne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, organizacje non-profit działające w formie spółki z o.o. i spółki akcyjnej) ,
  • państwowe osoby prawne.

Ważną zmianą jest również nowa treść ustępu 8, zgodnie z którym przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, (a nie – dokładnie o 20%) oraz nowa treść ustępu 16, zgodnie z którym świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku (a nie od dnia złożenia wniosku).


[2]. Możliwość przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt a i b powyżej,
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką,

[3]. Zawieszenie przeprowadzania okresowych szkoleń BHP przypadających w okresie stanu epidemii. Termin przeprowadzenia tego szkolenia ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemii.


[4]. Rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania zwolnienia z opłacania składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.  o grono pracodawców, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 ubezpieczonych (aktualnie –  mniej niż 10 ubezpieczonych) –  – przy czym zwolnienie nadal dotyczyć może łącznie mniej niż 10 ubezpieczonych.


[5]. Doprecyzowano dalsze przepisy przedłużające legalność pobytu cudzoziemców w okresie epidemii,


[6]. W związku z koniecznością wykonywania działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dopuszczono możliwość:

  • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego ,
  • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy ,
  • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Zgodnie z zapowiedzią Rządu, w tym tygodniu odbędą się z rozmowy z pracodawcami i stroną społeczną w sprawie drugiego pakietu antykryzysowego. Na chwilę obecną trudno określić dzień, w którym zostanie zaakceptowana ostateczna treść nowego brzmienia ustawy oraz datę jej wejścia w życie.

Będziemy na bieżąco informować o statusie zmian. Zachęcamy do odwiedzania stale aktualizowanej bazy wiedzy dla pracodawców i obserwowania nas na LinkedInie.