Centralny Instytut Ochrony Pracy wespół z Głównym Inspektoratem Pracy opublikowali najnowsze, datowane na 18 maja 2020 r., wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.

Zdaniem Instytutu, obecne funkcjonowanie zakładów pracy zostało obciążone dodatkowym biologicznym czynnikiem ryzyka w postaci zagrożenia wirusem COVID-19. W związku z tym, pracodawcy powinni wprowadzić w zakładzie pracy środki, które zagwarantują, iż wykonywanie pracy nie będzie wiązało się dla pracowników ze zwiększonym prawdopodobieństwem zarażenia się wirusem, niż to szacowane dla innych członków społeczeństwa stosujących się do właściwych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Plan działań zapobiegawczych

W pierwszej kolejności zalecono stworzenie oraz wdrożenie przez pracodawców (w porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy współudziale lekarza medycyny pracy oraz specjalistów ds. BHP) planu działań zapobiegawczych. Ma on uwzględniać charakterystykę zakładu pracy oraz czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zarażenia wirusem. Wśród takich czynników wskazano, m.in. kontakty społeczne czy wspólne użytkowanie przedmiotów i pomieszczeń.

Środki ograniczające ryzyko zarażenia COVID-19

Kolejno przedstawiono pracodawcom poszczególne środki, których wdrożenie w zakładzie pracy ograniczy ryzyko związane z narażeniem na zarażenie COVID-19. Wśród takich środków znalazło się wprowadzenie w zakładzie pracy zasad dystansu fizycznego pomiędzy pracownikami, a tam gdzie charakter pracy na to pozwala – również pracy zdalnej.

Zwrócono również uwagę, iż kontakty bezpośrednie pracowników z osobami spoza zakładu pracy powinny zostać ograniczone do minimum i mieć miejsce jedynie kiedy jest to koniecznie. W takim wypadku dane osób wchodzących na teren zakładu, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz godziny wejścia i wyjścia, powinny być rejestrowane. Za zgodą osób wchodzących do zakładu pracy możliwy jest również pomiar ich temperatury ciała.

Instytut zalecił ponadto zwrócenie szczególnej uwagi na wdrożenie oraz przestrzeganie przez pracodawców odpowiednich zasad BHP. W szczególności wskazał na obowiązek zachowania czystości i dezynfekcję, ograniczenie wspólnego korzystania z przedmiotów i przestrzeni oraz wentylację pomieszczeń. Zalecono również stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej na rzecz pracowników, co do których niemożliwe jest zapewnienie 1,5 metrowego dystansu fizycznego pomiędzy nimi, a innymi pracownikami, a czas ich kontaktu z innymi zatrudnionymi przekracza 15 min.

Wskazano też, iż przesyłki pocztowe od kurierów powinny być pozostawiane na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych do tego celu w wydzielonym miejscu, a kolejno dezynfekowane.

Inne zalecane działania pracodawcy

W dalszej części wytycznych Instytut zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań ograniczających obciążenia psychiczne pracowników spowodowane epidemią. CIOP wskazuje, że mogą one przyjąć postać dodatkowej pomocy, szkoleń czy umożliwienia pracownikom kontaktu z psychologiem.

Podkreślono również znaczenie właściwej komunikacji pracodawcy z pracownikami w przedmiocie wprowadzonych obostrzeń. Zalecono ponadto wprowadzenie odpowiedniej procedury postępowania w razie wystąpienia u pracownika objawów COVID-19 oraz zapewnienie pracownikom możliwości indywidualnych konsultacji z lekarzem medycyny pracy. Mogą one obejmować w szczególności kwestie zagrożenia zarażeniem COVID-19 i obciążeń wynikających występowania chorób przewlekłych.

Lista kontrolna

Jako część wytycznych Instytut opublikował tzw. listę kontrolną. Ma ona formę ankiety, której wypełnienie przez pracodawcę umożliwia sprawdzenie, czy podjęte zostały działania zmierzające do wypełnienia opublikowanych wytycznych. Ankieta zawiera 61 pytań.

[Stan prawny na 25.05.2020 r.]

Autorka – apl. adw. Aleksandra Tylek