Janusz Zagrobelny

Janusz Zagrobelny
Radca prawny
Partner

Biuro Warszawa

Koordynator oddziału warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa zakładowego, w szczególności w sprawach wymagających obsługi również w języku angielskim. Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia.

Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą, w szczególności ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi. Przygotowuje dla Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zajmuje się sprawami o charakterze transgranicznym związanymi z prawem pracy dotyczącymi m.in. delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej i poza jej terytorium.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W zakresie jego specjalizacji znajduje się problematyka compliance, oraz szeroko rozumiane prawo karne, co pozwala na precyzyjne opiniowanie spraw z pogranicza prawa pracy i prawa karnego, m.in. w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej pracodawców i osób działających za pracodawcę.

 • prawo pracy
 • prawo karne
 • współdziałanie pracodawców z organami państwa, w tym z PIP i organami ścigania
 • compliance
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 1. J. Zagrobelny, Informatyzacja procedury karnej – narzędzie poprawy wydajności wymiaru sprawiedliwości?, [w:] Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 3/2012 (10, t. 2), s. 96-107;
 2. J. Zagrobelny, Prawo do sądu, czy prawo do monitora? – kilka uwag o rozprawie odmiejscowionionej, [w:] Prawo do obrony – teoria i rzeczywistość, red. A. Światłowski, Kraków 2012, s. 341-348;
 3. J. Zagrobelny, Podpis elektroniczny w postępowaniu karnym – glosa krytyczna do postanowienia SN z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. akt I KZP 39/08), Prawo Mediów Elektronicznych 1/2013 (grudzień 2013 r.), s. 20-23;
 4. P. Dębowski, J. Zagrobelny, Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym (Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 22-23.5.2014 r.), PiP 2015, nr 8, s. 121-122;
 5. A. Sobczyk, J. Zagrobelny, Komentarz do art. 59 Konstytucji RP [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.) Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz do art. 1–86, Warszawa, 2016;
 6. Regulacje COVID-19 w prawie pracy, Warszawa 2020, /współautor/