dr Piotr Strumiński

dr Piotr Strumiński
RADCA PRAWNY

Biuro Kraków

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny. Doktor nauk prawnych w specjalizacji prawo pracy (praca doktorska pt. „Wpływ wykonywania przez pracownika czynności kontrolnych i nadzorczych związanych z realizacją usług publicznych na zakres władzy pracodawcy” obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2021 r.).

Z Kancelarią związany od 2015 roku. W zakresie jego zainteresowań pozostaje prawo pracy, prawo cywilne oraz przede wszystkim prawo ochrony danych osobowych.

W codziennej praktyce opracowuje oraz opiniuje akty wewnątrzzakładowe (takie jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin funduszu socjalnego), a także szeroko rozumianą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Doradza w zakresie nawiązania, modyfikacji i rozwiązania stosunku pracy. Pomaga pracodawcom w prowadzeniu komunikacji ze związkami zawodowymi. Opracowuje szeroko rozumianą dokumentację dot. przetwarzania danych osobowych i ocenia poszczególne procesy przetwarzania danych. Opiniuje i usprawnia wewnętrzne procedury pracodawców z zakresu prawa pracy (m.in. w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenia monitoringu wizyjnego i innych form kontrolowania pracowników, kontroli zwolnień lekarskich, kontroli trzeźwości), a także z zakresu ochrony danych osobowych (polityki bezpieczeństwa itp.).

Sporządza opinie prawne dotyczącej skomplikowanych zagadnień o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów pracy i przetwarzania danych osobowych przez pracodawców. Doradza w zakresie podejmowania przez pracodawców działań w celu zwalczania pandemii COVID-19 w zakładach pracy.

Doświadczony szkoleniowiec. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (m.in. dokumentacja pracownicza, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, monitorowanie i kontrola pracownika) oraz ochrony danych osobowych (m.in. RODO w zatrudnieniu). W dniu 26 listopada 2019 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie poprowadził także szkolenie dla radców prawnych pt.: „Dylematy prawne związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej”. Uczestniczy w wewnętrznych audytach z zakresu RODO, stosowania monitoringu i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

  • prawo pracy
  • ochrona danych osobowych
  1. Dokumentacja pracownicza, w tym dokumentacja wypadkowa, chorobowa i dokumentacja dotycząca oceny pracownika (w:) D. Dörre-Kolasa (red.) Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa 2017