Zły adres nie uchroni przed zwolnieniem

” Kwestia ustalenia daty doręczenia pracownikowi oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia ma kluczowe znaczenie nie tylko w kontekście zakończenia stosunku pracy, lecz również zachowania terminów, o których mowa w art. 264 § 2 i art. 52 § 2 k.p. (..) Nie budzi wątpliwości, że do oceny momentu złożenia oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę należy stosować art. 61 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. Tym samym oświadczenie to wywiera skutek prawny w momencie, w którym adresat tego oświadczenia (pracownik) mógł realnie zapoznać się z jego treścią (por. uchwałę z dnia 6 października 1998 r., III ZP 31/98). Problemy praktyczne (i orzecznicze) dotyczą natomiast przypadku skorzystania przez pracodawcę z usług operatora pocztowego (lub kuriera) w celu doręczenia oświadczenia pracownikowi.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Pawła Korusa w dodatku Orzecznictwo (10/03/2020) lub na stronie gazety Rzeczpospolita.

Menu