Wadliwe oświadczenie to określone świadczenia

„Nie ulega wątpliwości, że do momentu upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę każda ze stron może złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Problemy praktyczne powstają natomiast na tle ewentualnych roszczeń pracownika związanych z wadliwością oświadczeń pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 60 k.p. jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu Pawła Korusa w dodatku Orzecznictwo gazety Rzeczpospolita z dnia 18 grudnia 2019 r.

Menu