Materiały on-line – Prawo pracy

Prawo pracy

Przy zwolnieniu trzeba też pamiętać o kryteriach

„ Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r., III PK 114/16 wskazał że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana (na podstawie art. 30 § 4 KP) także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi.” – Ewa Kavanagh

ZOBACZ WIĘCEJ

Wadliwe oświadczenie to określone świadczenia

„Nie ulega wątpliwości, że do momentu upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę każda ze stron może złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Problemy praktyczne powstają natomiast na tle ewentualnych roszczeń pracownika związanych z wadliwością oświadczeń pracodawcy. Zgodnie bowiem z art. 60 k.p. jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.” – Paweł Korus

ZOBACZ WIĘCEJ

Nie zawsze działalność na rzecz innej firmy to oczywisty powód zwolnienia

„Dla każdego pracodawcy nie ulega wątpliwości, że nie leży w jego interesie to, aby w czasie trwania stosunku pracy pracownik prowadził wobec niego taką działalność w jakikolwiek sposób. Ta oczywistość nie wynika jednak wprost z przepisów, ponieważ nie wyrażono w nich wprost zakazu prowadzenia takiej działalności przez pracownika. Zresztą przepisy nie precyzują co należy rozumieć przez taką działalność. Natomiast w orzecznictwie podkreśla się, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej można wywodzić z pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy określonego w art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy.”

ZOBACZ WIĘCEJ

Warunkowe orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności pracownika do pracy

Powyższy tytuł celowo jest nieprawidłowy. Nie istnieją bowiem warunkowe zaświadczenia o zdolności do pracy. Przede wszystkim to co potocznie nazywane jest „zaświadczeniem o zdolności do pracy” jest tak naprawdę zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, wystawianym w trybie rozporządzenia MZiOS z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Jeszcze słów kilka o notatkach służbowych i braku obowiązku informowania pracownika

SN zakwestionował możliwość sporządzania notatek służbowych i umieszczania ich w aktach osobowych pracowników (wyroki z 23.11.2010 r. (I PK 105/10) i z 16.06.2011 r. (I PK 222/10). Jako jeden z argumentów SN podaje, że taka praktyka prowadzi do obchodzenia regulacji o nakładaniu kar porządkowych. Trudno uznać ten argument za racjonalny w sytuacji, gdy art. 108 § 1 i 2 k.p. zawiera zamknięty i dość wąski katalog przewinień, za które można wymierzyć karę porządkową.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przedłużenie okresu wypowiedzenia – benefit czy złota klatka?

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są uregulowane wprost przez prawo pracy. Nie wyklucza to jednak możliwości przewidzenia w umowie o pracę odmiennych niż kodeksowe okresów wypowiedzenia – możliwość ich kształtowania jest użytecznym narzędziem w rękach pracodawcy. Przykładem tutaj mogłaby być np. polityka jednolitego, 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, niezależnie od okresu zatrudnienia w spółce. Warunkiem wdrożenia takiego rozwiązania jest jednak, aby był on dla pracownika korzystniejszy niż okres wypowiedzenia przysługujący na mocy kodeksu pracy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Papierowe zwolnienia lekarskie nadal potrzebne?

Zwolnienia lekarskie w postaci elektronicznej mają funkcjonować w praktyce jako forma wyłączna poświadczania niezdolności do pracy. Dlatego przepisy nie przewidują już obowiązkowego terminu na dostarczenie pracodawcy zwolnienia lekarskiego. Nie ma już także sankcji w postaci obniżenia zasiłku chorobowego za dostarczenie zwolnienia lekarskiego po 7 dniach od jego wystawienia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nowe regulacje dotyczące skutków mobbingu w pracy

Zgodnie z nową treścią 943 § 4 Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów..

ZOBACZ WIĘCEJ

Samozatrudniony czy pracownik?

Samozatrudnienie jest stałym elementem polskiego rynku pracy. Sprzedawcy, handlowcy, prawnicy, informatycy oraz szeroko rozumiani specjaliści coraz częściej rejestrują jednoosobową działalność gospodarczą, by świadczyć swoje usługi wyłącznie na rzecz jednego podmiotu gospodarczego.

ZOBACZ WIĘCEJ