Książki

Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009

ARKADIUSZ SOBCZYK

Książka omawia problematykę telepracy w polskim systemie prawa, wskazując na problemy prawne, jakie mogą wystąpić w praktyce jej stosowania. Autor wymienia ustawowe obowiązki pracodawcy chcącego stosować telepracę, wskazując na ryzyka prawne związane z prawami i obowiązkami telepracownika.

Publikacja skupia się na specyficznych dla telepracy zagadnieniach. W tym kontekście opracowanie porusza wiele problematycznych kwestii, takich jak m.in. kontrola telepracownika w miejscu pracy, kwestie związane z BHP, podróżą służbową telepracownika, elastycznością czasu pracy. Ważną część stanowi omówienie umowy z telepracownikiem i związanych z nią obowiązków stron. Autor podejmuje również rozważania dotyczące środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanej w telepracy. Publikacja stanowi kompendium praktycznych wskazówek istotnych z perspektywy polskich pracodawców.

Menu