Regulamin pracy

Regulamin pracy

Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Jest to najbardziej powszechny i najważniejszy dokument wewnętrzny i z tego powodu konieczne jest jego właściwe i zgodne z prawem zredagowanie. Z drugiej strony powinien to być dokument ściśle dopasowany do potrzeb konkretnego zakładu pracy.

Oferujemy pomoc w tworzeniu zakładowego regulaminu pracy wraz z dokumentacją z nim związaną w oparciu o indywidualne potrzeby Klienta, dostosowując go do ilości zatrudnionych pracowników, wielkości zakładu pracy i jego specyfiki. Doradzamy w zakresie zawarcia w regulaminie postanowień optymalizujących ryzyka, które ponosi pracodawca, a także wskazujemy na praktyczne aspekty konkretnych rozwiązań. Proponujemy wprowadzenie niestandardowych zapisów, takich jak na przykład stworzenie w ramach regulaminu pracy procedury związanej z badaniem pracowników na okoliczność zachowania przez nich obowiązku trzeźwości.

Opiniujemy już obowiązujące regulaminy w oparciu o ich zgodność z prawem, przejrzystość i użyteczność względem możliwości i potrzeb danego pracodawcy, wskazując równocześnie na uchybienia i wady wprowadzonych w nich rozwiązań. Oceniamy ryzyko związane z funkcjonowaniem w zakładzie pracy konkretnych postanowień.  Doradzamy również w zakresie zmiany regulaminu pracy i czynności z tym związanych.

Pomagamy naszym Klientom w procesie wdrożenia regulaminu zakładu pracy, w szczególności w zakresie związanym z koniecznością uzgodnienia regulaminu pracy ze związkami zawodowymi.

Menu