Prawo pracy

Prawo pracy

Pracodawcy i kierownicy działów HR firm mogą nie zdawać sobie sprawy z zaniechań, do jakich dochodzi przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej, powielając przez to wciąż te same błędy. Pomagamy zwrócić uwagę na te nieprawidłowości, wskazujemy jak je skorygować i tym samym uniknąć ryzyka związanego z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji.

Prowadzimy audyty obejmujące swoim zasięgiem całą dokumentację związaną z zatrudnieniem (w szczególności akta osobowe) oraz audyty mające wykazać, na ile codzienna  praktyka pracodawców i działów HR w zakresie stosowania prawa pracy jest zgodna z prawem. Ma to istotne znaczenie w kontekście zmian stanu prawnego oraz wprowadzania coraz to nowych regulacji europejskich, z istnienia których wiele przedsiębiorstw nie zdaje sobie sprawy.

Nasza analiza uwzględnia orzecznictwo sądowe oraz administracyjne (w szczególności zwracamy uwagę na poglądy Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), co w razie kontroli pozwala na możliwie największe zniwelowanie ryzyka.

Dążymy do tego, by nasze wnioski pozwoliły na wprowadzenie przez pracodawców rozwiązań korzystniejszych, a przy tym bezpieczniejszych i tańszych.

Umowa o pracę stanowi powszechną podstawę zatrudnienia. Pomimo to, zawarcie szczegółowych postanowień, które usatysfakcjonowałyby obie strony stosunku pracy, może wiązać się z wystąpieniem szeregu praktycznych problemów i wielu dylematów prawnych.

Przygotowujemy kompleksową dokumentację związaną z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, umowy towarzyszące umowie o pracę, oświadczenia stron), podchodząc do zapisów każdej umowy w sposób indywidualny. Doradzamy, w jaki sposób uwzględnić potrzeby Pracodawców i Dyrektorów działów HR w sposób zgodny z prawem.

Rynek pracy w Polsce wymusza na pracodawcy konieczność optymalizacji kosztów zatrudnienia, co zwiększa popularność zawieranych umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie oraz inne umowy mogące stanowić podstawę zatrudnienia). Nie należy pomijać także samozatrudnienia.

Tego typu formy współpracy obarczone są często dużym poziomem ryzyka. Umowy takie są ponadto często kwestionowane przez inspektorów pracy czy ZUS. Przeprowadzając u naszych Klientów analizę ryzyka związaną z korzystaniem z elastycznych form zatrudnienia, doradzamy w zakresie rozwiązań pozwalających minimalizować ryzyko ustalenia przez sąd stosunku pracy. Prowadzimy również spory sądowe z ZUS-em dotyczące oskładkowania elastycznych form zatrudnienia.

Sprawnie przeprowadzona rekrutacja pozwala na zatrudnienie pracowników z najwyższymi kompetencjami na rynku pracy.  Proces rekrutacji powinien być przede wszystkim przeprowadzony zgodnie z prawem (z uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych, uniknięciem zarzutów dyskryminacji w zatrudnieniu i równego traktowania, transparentny).

Doradzamy przedsiębiorcom, kierownikom i pracownikom działów personalnych firm w jaki sposób sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji, minimalizując wszelkie ryzyka prawne z nim związane. Reprezentujemy pracodawców w sporach związanych z nawiązaniem stosunku pracy.

Skuteczne utrzymanie w tajemnicy informacji poufnych dotyczących pracodawcy, może zdecydować o odniesieniu przez niego sukcesu na rynku.

Doradzamy przedsiębiorcom, w jaki sposób zabezpieczyć się przed nielojalnymi pracownikami. Tworzymy przepisy wewnątrzzakładowe dotyczące poufności informacji (odpowiednie polityki ochrony informacji), sporządzamy umowy o zakazie konkurencji, umowy o obowiązku poufności, oświadczenia pracowników. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny. Dowiedz się więcej o zakazie konkurencji.

Zwolnienia pracowników to krytyczny element funkcjonowania każdego pracodawcy. W celu zapewnienia właściwego przebiegu tego procesu, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Pomaga to w uniknięciu groźby przywrócenia pracownika do pracy lub orzeczenia odszkodowania na jego rzecz przez sąd pracy.

Mając świadomość tego, jak skomplikowane bywa rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem, doradzamy w zakresie przebiegu całego procesu. Analizujemy ryzyka związane z wybranym trybem zwolnienia, przygotowujemy indywidualną strategię oraz sporządzamy niezbędną dokumentację  (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia tzw. „dyscyplinarka”). W szczególnie trudnych przypadkach uczestniczymy również bezpośrednio w spotkaniach z pracownikiem.

Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami odwołującymi się od decyzji pracodawcy do sądu pracy.

Zatrudnienie menadżerów wiąże się z wieloma skomplikowanymi problemami, nie występującymi w przypadku zatrudniania pracowników niższych szczebli (zachowanie poufności, zakaz konkurencji, dostęp do drogiego sprzętu i baz danych należących do pracodawcy, większy zakres odpowiedzialności za dobro przedsiębiorstwa ). Pomagamy pracodawcom i kierownikom działów HR na każdym etapie tego procesu.

Indywidualna analiza potrzeb Państwa przedsiębiorstwa pozwoli na dobór najkorzystniejszej formy współpracy, dedykowanej dla pracowników wyższego szczebla (stosunek pracy, cywilnoprawny, kontrakt menadżerski lub działalność gospodarcza). Pozwoli to na optymalizację oskładkowania oraz zabezpieczy interesy pracodawcy przed ewentualnym sporem z ZUS.

Kadra menadżerska stanowi szczególną grupę pracowniczą, bardziej świadomą swoich praw wynikających z prawa prac. By uniknąć potencjalnych ryzyk, proces  zwalniania pracowników należących do kadry menadżerskiej powinien zostać zaplanowany w każdym szczególe. Ofertujemy kompleksową usługę w zakresie przebiegu tego procesu, zarówno na etapie przygotowania odpowiedniej strategii i dokumentacji, ale także w sporze zarówno przedsądowym, jak i sądowym.

Praca tymczasowa wiąże się z wieloma korzyściami dla pracodawców nie znanymi typowemu stosunkowi pracy. Jest nią na przykład możliwość elastycznego dostosowania zasobów pracy do potrzeb. Doradzamy w zakresie korzystania z usług agencji pracy tymczasowych i zatrudniania pracowników tymczasowych, zapewniamy optymalizację stosowanych rozwiązań. Weryfikujemy umowy z agencjami pracy tymczasowej.

Regulamin pracy to często podstawowy dokument wskazujący na organizację pracy i porządek w zakładzie pracy. Oznacza to, że jego prawidłowe sformułowanie i wdrożenie w życie może rozwiązać wiele kwestii spornych. Nasze doświadczenie pozwala nam na tworzyć dokumenty dopasowane ściśle do potrzeb danego zakładu pracy. Opiniujemy również zapisy już wprowadzonych regulaminów pracy, wskazując na ich uchybienia i wady wprowadzonych rozwiązań. Powyższe dotyczy w szczególności rozwiązań z zakresu czasu pracy. Więcej o regulaminach pracy.

Wprowadzenie w życie regulaminów dotyczących kwestii związanych z wynagrodzeniem (regulaminy wynagradzania, regulaminy premiowania, regulaminy nagród) może wiązać się z wieloma ryzykami, w szczególności, gdy postanowienia takich aktów nie są dostatecznie transparentne lub prowadzą do nierównego traktowania pracowników.

Tworzymy dokumenty dopasowane do potrzeb danego zakładu pracy, uwzględniając efektywność zaproponowanych rozwiązań i mając na uwadze konieczność odpowiedniego wyważenia zapisów. Tworząc regulaminy premiowania i regulaminy nagród, szczególną uwagę zwracamy na ryzyka prawne związane z koniecznością równego traktowania pracowników. Opiniujemy również zapisy już wprowadzonych aktów dotyczących wynagradzania pracowników, analizując ich treść z perspektywy zgodności z prawem. Więcej o regulaminach wynagradzania.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek prowadzenia działalności socjalnej, m.in. poprzez konieczność tworzenia Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Wielu pracodawców nie radzi sobie z tym zadaniem, nie rozumiejąc istoty takiego dokumentu.

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu w życie tego typu regulaminów i innych dokumentów z tym związanych, zwracając przy tym uwagę, że wiele powszechnie przyjmowanych w tym temacie rozwiązań jest w istocie sprzecznych z treścią ustawy, a co za tym idzie, niesie ze sobą duże ryzyko ich podważenia. Reprezentujemy pracodawców w sporach z ZUS, a także w potencjalnych sporach ze związkami zawodowymi. Przeprowadzamy audyty związane z oceną wydatkowania środków funduszu socjalnego.

Pomagamy w tworzeniu innych programów socjalnych dla pracowników, a także programów niesocjalnych.

Mobbing i dyskryminacja, to zjawiska mogące negatywnie wpłynąć na atmosferę w pracy oraz wizerunek przedsiębiorcy na zewnątrz organizacji. Mogą także skutkować roszczeniami pracowników w tytułu doznanych krzywd. Skuteczne przeciwdziałanie takim zjawiskom leży w interesie każdego przedsiębiorstwa. Prawo europejskie znacząco wzmacnia konieczność przeciwdziałania tym zjawiskom.

Pomagamy w przygotowywaniu odpowiednich procedur antymobbignowych i antydyskryminacyjnych oraz uczestniczymy we wdrażaniu tych procedur. Doradzamy w kwestiach technicznych, takich jak powołanie Komisji Antymobbingowych czy odpowiednie przeprowadzanie wewnętrznych postępowań antymobbingowych.

Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami na tle mobbingowym i dyskryminacyjnym. Prowadzimy szkolenia dla pracowników i pracodawców w zakresie przeciwdziałania przejawom mobbingu i dyskryminacji.

Efektywne wykorzystywanie pracy, opiera się na elastycznym zarządzaniu czasem pracowników oraz związanej z tym minimalizacji kosztów.  Specjalizacja w kwestiach związanych  z czasem pracy pozwala zaoferować nam odpowiednie wsparcie przy wprowadzaniu regulacji wewnątrzzakładowych. Pomagamy odpowiednio rozliczać czas pracy pracowników oraz opiniujemy obowiązujące u pracodawców procedury. Prowadzimy audyty praktyki stosowania czasu pracy, doradzamy w  wyborze optymalnych systemów i rozkładów czasu pracy. Wspieramy klientów w czasie kontroli PIP. Od lat prowadzimy spory sądowe na tle pracy w godzinach nadliczbowych.

Kwestia uprawnień pracownika związanych z rodzicielstwem w praktyce może wiązać się z wieloma trudnościami. Pomagamy rozwiązywać wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, oferując pracodawcom zastosowanie rozwiązań, niosących za sobą zminimalizowanie ryzyka. Doradzamy między innymi w kwestiach ochrony pracy rodziców, urlopów związanych z rodzicielstwem, szczególnych uprawnień rodziców w zakresie czasu pracy i ochrony trwałości stosunku pracy.

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie wdrażania w życie telepracy i pracy mobilnej (zdalnej), przygotowując między innymi przepisy wewnątrzzakładowe konieczne do wdrożenia telepracy i pracy mobilnej. Tworzymy regulaminy telepracy. Oferujemy szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji tego typu zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie pracy domowej nie będącej telepracą (w tym home office).

Wzajemna relacja pracownika i pracodawcy opiera się na prawach i obowiązkach tych dwóch stron stosunku pracy. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, a pracownikowi przyznaje różne prawa. W pewnych sytuacjach, przepisy umożliwiają jednak ich wyważenie i dostosowanie do sytuacji danego zakładu pracy (np. możliwość rezygnacji z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Czego pracodawcy mogą być nieświadomi.

Pomagamy w sprawach dotyczących uprawnień pracowników i związanych z tym obowiązków pracodawców. W szczególności analizujemy sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej i porządkowej pracowników. Sporządzamy umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych z pracownikami. Doradzamy pracodawcom i kierownikom działów HR, w jaki sposób zapewnić sprawiedliwe kryteria oceny pracy.

Kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze nakładają na pracodawców szereg obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogrom materii oraz olbrzymia odpowiedzialność, którą ustawodawca nakłada na pracodawców sprawiają, że duże przedsiębiorstwa potrzebują w tym zakresie profesjonalnej obsługi. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie BHP. Opiniujemy dokumenty wewnątrzzakładowe, między innymi polityki bezpieczeństwa BHP. Zapewniamy doradztwo w zakresie funkcjonowania organów nadzoru BHP (m.in. Służby BHP). Pomagamy we współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy.

Społeczna inspekcja pracy jest służbą pełnioną przez pracowników w celu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Społeczni Inspektorzy Pracy korzystają ze szczególnej ochrony trwałości prawa pracy.

Funkcjonowanie SIP może w praktyce wygenerować dla pracodawcy wiele problemów. Doradzamy w kwestiach związanych z kontaktami z SIP, w szczególności w zakresie dopełnienia przez pracodawcę jego obowiązków prawnych wobec tego podmiotu.

Wypełnianie przez pracodawcę obowiązków w zakresie BHP nie zawsze jest w stanie zapobiec wszelkim negatywnym zdarzeniom. W sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, pracodawca musi przygotować się na przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, a nierzadko także na spór sądowy z pracownikiem. Pracodawca powinien wykazać, że przestrzegał norm bezpieczeństwa.

Mając na uwadze fakt, jak trudne są spory dotyczące wypadków przy pracy, oferujemy pełną obsługę prawną w tym zakresie. Analizujemy zasadność roszczeń pracowników w kontekście przesłanek odpowiedzialności pracodawcy.

Naturalny podmiotem życia społeczności dużego zakładu pracy są związki zawodowe. Mają one niezwykle dużo uprawnień wobec pracodawcy. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w kontaktach ze związkami zawodowymi – zarówno podczas negocjacji, konsultacji, jak i podczas sporu zbiorowego. Doradzamy, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy w ramach tej współpracy.

Funkcjonowanie związków zawodowych nie musi być problemem, a związek wielokrotnie może okazać się przydatnym partnerem dla pracodawcy. Opracowanie odpowiedniej strategii postępowania wobec związków zawodowych może okazać się kluczem do wypracowania zasad efektywnej współpracy.

W polskim systemie prawa związki zawodowe nie są jedyną formą reprezentowania pracowników wobec pracodawcy. Rada pracowników odgrywa w zakładzie pracy niezwykle ważną i często niedocenianą rolę.

Zajmujemy się obsługą współpracy z radą pracowników, w szczególności w kwestiach związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, czyli przekazywaniem radzie pracowników dokumentów dotyczących między innymi sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy i jego praktyki kadrowej. Pozwalamy pracodawcy zoptymalizować jego obowiązki wobec rady pracowników, w tym by zakres przekazywanych jej danych nie wykraczał poza informacje wymagane prawem.

Spółki europejskie są podmiotami wymagającymi szczególnej uwagi, bowiem rozwiązania które instytucje te proponują są niestandardowe. Przepisy regulujące organizację spółki europejskiej gwarantują pracownikom udział w jej zarządzaniu, co w polskich realiach może być problematyczne Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek europejskich we wszystkich aspektach prawnopracowniczych

Instytucja europejskiej rady zakładowej jest jedną z najczęściej wykorzystywanych w praktyce form systemu informacyjno – konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, działającym na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Oferujemy pełną obsługę w zakresie współpracy z europejską radą, a także opiniujemy problemy związane z tą współpracą.

Od pewnego czasu europejskie rady stają się płaszczyzną rokowań mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracowników przed skutkami restrukturyzacji oraz dążenie do przeprowadzania jej w sposób społecznie akceptowalny. Prowadzimy tego typu rokowania w imieniu przedsiębiorcy.

W momencie wystąpienia sporu zbiorowego, związki zawodowe negocjują z pracodawcą, mogąc finalnie zorganizować strajk. Wszystkie etapy sporu zbiorowego wiążą się dla pracodawcy potencjalnie z dużymi stratami, a jego szybkie i skuteczne zakończenie powinno leżeć w interesie obu stron sporu.

Nasze doświadczenie pozwala doradzać w ramach rozwiązań pozwalających na zapobiegnięcie sporowi. Wspieramy pracodawców na każdym etapie sporu, minimalizując ryzyka. Przygotowujemy i wdrażamy w życie porozumienia zawierane ze związkami zawodowymi.

Proces zwolnień grupowych obwarowany jest wieloma obowiązkami wynikającymi z prawa, a jego poprawne przeprowadzenie powinno zostać poprzedzone rzeczowym i profesjonalnym przygotowaniem.

Duże doświadczenie w zakresie przeprowadzania zwolnień grupowych pozwala nam przygotowywać przemyślane strategie, dochowując wszelkich prawnych wymogów.  Pozwala to z powodzeniem zakończyć proces, bez narażania pracodawcy na niepotrzebne ryzyka.

Właściwie skonstruowany program dobrowolnych odejść (PDO) może uchronić przedsiębiorstwo od napięć społecznych, Przygotowujemy strategie, które pozwolą wdrożyć PDO w życie, minimalizując ryzyka prawne oraz ujemne skutki społeczne. Sporządzamy odpowiednią dokumentację i opiniujemy przygotowane programy. Zwolnienia monitorowane polegają na zaoferowaniu pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy specjalnego programu pomocy. Pomagamy w przygotowaniu zwolnień monitorowanych, doradzając pracodawcom, w jaki sposób zoptymalizować ich obowiązki wobec zwalnianych pracowników.

Układ zbiorowy pracy w wielu aspektach stanowi niedocenione narzędzie dla pracodawców. Najczęściej do wydania układu zbiorowego pracy dochodzi z inicjatywy strony związkowej. W takiej sytuacji warto zadbać także o ochronę interesów pracodawcy.

Układ zbiorowy pracy jest źródłem prawa pracy, dlatego trzeba mieć świadomość, że ryzyko związane z jego nieprofesjonalnym przygotowaniem może okazać się dla pracodawcy bardzo wysokie. Więcej o układach zbiorowych pracy

Porozumienia zbiorowe są zawierane pomiędzy pracodawcą a stroną związkową lub przedstawicielami pracowników. Stanowią one źródło prawa pracy i z tego względu każdy pracodawca przy ich zawieraniu powinien zachować szczególną uwagę. Zawarcie odpowiedniego porozumienia zbiorowego jest o tyle problematyczne, że prowadzi do niego żmudny proces negocjacji każdego zagadnienia ze stroną związkową.

Mając na uwadze,  jak trudnym procesem jest zawarcie porozumienia zbiorowego, pomagamy naszym Klientom w procesie negocjacyjnym ze stroną związkową, sporządzamy projekty odpowiednich porozumień, a także opiniujemy zapisy zaproponowane przez związki zawodowe. Opiniujemy także postanowienia już obowiązujących porozumień oraz doradzamy w kwestiach związanych z ich wypowiedzeniem.

Przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez innego pracodawcę powoduje  szereg skutków prawnych, z którymi nowy pracodawca musi się zmierzyć. Proces przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę może wygenerować znaczną liczbę problemów, co sprawia, że do każdej tego typu sytuacji podchodzimy w sposób indywidualny.

Przeprowadzamy procesy transferów pracowników, oceniając ryzyko proponowanych rozwiązań i minimalizując negatywne skutki dla pracodawcy. Maksymalizujemy pozytywne aspekty, jakie mogą wynikać z transferu pracowników. Więcej o przejęciach zakładów pracy.

W imieniu naszych Klientów prowadzimy wszelkiego rodzaju negocjacje w sprawach szeroko rozumianego prawa pracy, w szczególności ze związkami zawodowymi, pracownikami, byłymi pracownikami, menadżerami. Prowadzimy negocjacje zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Specjalizacja w zakresie prawa pracy pozwala zapewnić Państwu najwyższy poziom negocjacyjny.Mając jako atut kilkunastoletnie doświadczenie – gwarantujemy wynegocjowanie możliwie najbardziej korzystnych rozwiązań a także możliwie najbardziej trafną analizę ryzyka.

Orzecznictwo sądowe w ramach prawa pracy odgrywa bardzo dużą rolę. Zdobyte na sali sądowej doświadczenie, pomaga naszym prawnikom możliwie precyzyjnie przedstawić szanse procesowe na wygraną w konkretnej sprawie. Pomagamy w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności z pracownikami, byłymi pracownikami, menadżerami, ZUS, Państwową Inspekcją Pracy. W sposób indywidualny układamy strategię procesową, przygotowujemy pisma procesowe, w tym środki zaskarżenia oraz zastępujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych.

Nasi prawnicy wielokrotnie z sukcesem reprezentowali naszych Klientów przed Sądem Najwyższym.

Funkcjonowanie dużego zakładu pracy wymaga przyjęcia odpowiedniej długoterminowej strategii i gotowości do szybkiego reagowania na zmiany.

Pomagamy w tworzeniu wieloletnich planów strategicznych dla pracodawców, wskazując dalekosiężne skutki przyjętych rozwiązań. Opiniujemy strategie przyjęte przez pracodawców. Nasza wiedza i zdobyte doświadczenie, pomagają w tworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych w aspekcie budowania długoletniej relacji ze związkami zawodowymi czy w planowanych restrukturyzacjach i przekształceniach struktur pracodawcy.

Wielokrotnie, w ramach obowiązującego stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia dochodzi do powstania dóbr niematerialnych takich jak utwory lub patenty. Doradzamy w jaki sposób pracodawca może zapewnić sobie pełnię praw do takich dóbr oraz jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy. Sporządzamy odpowiednią dokumentację i opiniujemy rozwiązania funkcjonujące w działach personalnych. Analizujemy kwestie związane z wynagrodzeniem z tytułu przeniesienia praw autorskich. Wskazujemy potencjalne ryzyka związane z przenoszeniem praw na przedsiębiorcę.

Rozwój technologii zwiększył możliwości kontrolowania pracowników w trakcie pracy (monitoring, GPS w samochodzie służbowym). Pracodawca, który nieumiejętnie przeprowadza taką kontrolę naraża się jednak na wiele ryzyk. Doradzamy w zakresie rozwiązań, które są w tym kontekście zgodne z prawem. Opiniujemy wprowadzone dotychczas rozwiązania. Tworzymy przepisy wewnątrzzakładowe dostosowane do potrzeb i możliwości przedsiębiorstw, w tym polityki antyalkoholowe i antynarkotykowe.

Zatrudnianie sportowców wymaga znajomości specyfiki tego rynku. Praca świadczona przez sportowca jest trudna do ujęcia w ramy typowego stosunku zatrudnienia. Nie należy zapominać także o coraz wyższych wynagrodzeniach, które osiąga ta grupa zawodowa. Oferujemy pełną pomoc przy zatrudnianiu sportowców, wskazując najbardziej optymalne rozwiązania oraz zapobiegając możliwym problemom związanym ze specyfiką zatrudnienia sportowego.

Współpracujemy z najlepszymi w Polsce specjalistami z zakresu prawa podatkowego, co pozwala nam na uwzględnienie analizy podatkowej w naszej działalności doradczej związanej z prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych.