Dane osobowe

Dane osobowe

 

Pracodawca w procesie pracy niejednokrotnie przetwarza dane osobowe swoich pracowników, często również tzw. dane wrażliwe. Zdarza się, że pracodawcy i pracownicy działów HR nie są świadomi ciążących na nich obowiązków lub obowiązki te wypełniają w sposób niezupełny. Dodatkowo, pracodawca powinien dostosować przetwarzanie danych osobowych do wymogów europejskich, w szczególności RODO. Oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Ochrona danych osobowych pracowników to tematyka skomplikowana, a przy tym bardzo niejednoznaczna. W związku z tym łatwo o popełnienie błędów. Sytuacji pracodawcy nie poprawia fakt, że najnowsze Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO), wchodzące w życie już 25 maja 2018r. nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg nowych obowiązków, których nieprzestrzeganie może być sankcjonowane karami sięgającymi nawet 20 milionów euro. Więcej o ochronie danych osobowych.

Pracodawca jako administrator danych osobowych powinien przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym także powinien przygotować się na zmiany jakie w tym zakresie wprowadzi RODO. Więcej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Opracowujemy procedury ochrony danych osobowych pod kątem RODO, dostosowujemy dokumentację wewnętrzną i określamy środki techniczne spełniające wymogi RODO.

Prowadzimy audyty dokumentacji pracowniczej (w szczególności akt osobowych pracowników) w siedzibie pracodawcy  mające na celu ustalenie zakresu przetwarzanych danych, stopnia aktualnej ochrony, weryfikację obecnych dokumentów (w szczególności polityk bezpieczeństwa). W ramach audytu identyfikujemy obowiązek wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) oraz prowadzenia rejestru czynności przetwarzania, weryfikujemy wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Reprezentujemy pracodawców w kontrolach GIODO, postępowaniach przed GIODO oraz przed sądami administracyjnymi.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników i działów HR z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych.

Pracodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, co sprawia że przetwarza on dane osobowe swoich pracowników. Przetwarzanie tych danych przez działy personalne firm powinno spełniać polskie i europejskie wymogi prawne. Więcej o audytach danych osobowych.

Wobec dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii oraz cyfryzacji prawo, w tym prawo pracy, pozostaje w nieodłącznym związku z IT. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jako dodatkowe usługi i doradztwo oferujemy pomoc prawną w następujących obszarach:

  • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w branży IT
  • prawa autorskie w pracy w IT
  • pracownicza własność intelektualna
  • autorskie koszty uzyskania przychodów
  • umowy w branży IT