Regulamin wynagradzania i premiowania

Regulamin wynagradzania i premiowania

Regulamin wynagradzania pracowników i inne akty odnoszące się do wynagradzania, pełnią ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu dużych przedsiębiorstw.

Szczególną uwagę przywiązujemy do przygotowywania i wdrażania dla naszych Klientów wewnątrzzakładowych systemów wynagradzania pracowników, układów zbiorowych pracy i regulaminów wynagradzania, które będą w stanie w jak najwyższym stopniu zaspokoić potrzeby pracodawców. Pracę rozpoczynamy od analizy obowiązujących systemów wynagradzania pod kątem transparentności i zgodności z prawem. Analizujemy ryzyko związane z funkcjonującymi w zakładzie pracy aktami dotyczącymi wynagradzania pracowników. W ramach potrzeb danego przedsiębiorstwa, doradzamy w zakresie wprowadzenia nowoczesnych, dopasowanych i skutecznych rozwiązań.

Przy tworzeniu zakładowego systemu wynagradzania, kierujemy się indywidualnymi potrzebami danego zakładu pracy, uwzględniając specyfikę przedsiębiorstwa. Tworząc regulaminy premiowania i regulaminy nagród szczególną uwagę zwracamy na ryzyka prawne związane z koniecznością równego traktowania pracowników. Doradzamy w zakresie zmiany systemu płacowego, w tym przede wszystkim zmiany regulaminu wynagradzania i czynności z tym związanych.

Opiniujemy kwestie związane z ryzykiem funkcjonowania istniejących już zapisów oraz zajmujemy się optymalizacją postanowień dotyczących wynagradzania pracowników, wskazując jednocześnie na uchybienia funkcjonujących już u pracodawcy systemów.

Pomagamy w kwestiach związanych z uzgodnieniem ze związkiem zawodowym treści odpowiednich regulaminów, a także w sytuacjach, gdy w danym zakładzie pracy działa kilka organizacji związkowych, lub gdy występują problemy z akceptacją treści regulaminu po stronie związkowej.