Newsy HR

Ukaranie pracownika nie wyklucza jego zwolnienia

Z perspektywy pracownika pracodawca ma wiele możliwości ukarania go za niewykonanie albo nieprawidłowe wykonanie obowiązków, a to przez wymierzenie kary porządkowej, czasem przez „odebranie” premii, aż po zwolnienie z pracy włącznie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Powody pogorszenia stanu zdrowia nie mogą budzić wątpliwości

Zgodnie z art. 2351 kodeksu pracy za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych ,,narażeniem zawodowym”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjazd poza siedzibę firmy na polecenie pracodawcy

„Czas poświęcony na podróż służbową odbywającą się poza godzinami pracy nie jest uważany za czas pracy w aktualnym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Tendencje w orzecznictwie trybunałów europejskich mogą wpłynąć na zmianę tego stanowiska. ” – Janusz Zagrobelny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Przy zwolnieniu trzeba też pamiętać o kryteriach

„ Sąd Najwyższy w wyroku z 2 czerwca 2017 r., III PK 114/16 wskazał że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych stanowisk pracy powinna być wskazana (na podstawie art. 30 § 4 KP) także przyczyna wyboru pracownika do zwolnienia z pracy (kryteria doboru), chyba że jest ona oczywista lub znana pracownikowi.” – Ewa Kavanagh

ZOBACZ WIĘCEJ
Menu